Herzlich willkommen – Vítáme Vás - auf unserer
Homepage der "Goldenen Straße – Zlatá cesta"

politische Landbrücke Karl IV.                politický zemský most Karla IV.

Logo der D CZ Landesausstellung in Prag und Nürnberg 2016- 2017

Karl IV.: "Ich freue mich, dass Kinder aus Nordbayern, Luxemburg, der Tschechischen Republik und Polen meinen  Geburtstag feiern und mir gratulieren".

Karel IV. : "Jsem potěšen, že děti ze severního Bavorska, Lucemburska, České  republiky a Polska slaví mé narozeniny a posílají svá přání. "

 Wir präsentieren Ihnen eine Verbindung unserer Nachbarländer, die im 14. Jahrhundert den Menschen in Böhmen und Nordbayern Frieden, Sicherheit und Wohlstand sicherte. Es war die Zeit Kaiser Karl IV. 

Představujeme Vám spojení našich sousedských zemí, které ve 14.století zajišťovalo lidem v Čechách a severním Bavorsku mír, jistotu a blahobyt. Byla to doba krále Karla IV.

Ein Doppeljubiläum steht in den Jahren 2016 und 2017 an.   V letech 2016 a 2017 se bude připomínat dvojí výročí:

2016: Der 700. Geburtstag von Kaiser Karl IV.              2016: 700. let od narození císaře Karla IV.

2017: 650 Jahre Goldene Straße eingebunden, die politische Landbrücke Karl IV. von Prag nach Osten gehend, bis Breslau und im Westen bis Luxemburg.

2017: 650 let Zlaté stezky zahrnující politický zemský most Karla IV., sahající z Prahy na Východ až do Vratislavi a na Západě do Lucemburska

Diese Tatsache formulierte Karl IV. am Neujahrstag 1367 in Heidingsfeld bei Würzburg in einem Lehensbrief, gedacht für alle künftigen Könige von Böhmen.

Tuto skutečnost formuloval Karel na Nový rok 1367 v Heidingsfeldu u Würzburgu v lenním dopise, určeném všem budoucím králům českým. 

 

"Poutníku, který přijdeš do Prahy, oznam tam,že tě český lev bavorskými obcemi podél Zlaté cesty provázel."

„Wanderer kommst du nach Prag, so berichte dort, dass dich der Böhmische Löwe durch die bayerischen Orte geleitet hat".


Entschuldigen Sie, dass wir in diesen Seiten nur wenige tschechische Bereiche haben. Wir danken für Ihr Interesse.

Omlouváme se, že na těchto stránkách je k dispozici pouze pár českých úseků. Snad se jednou podaří i česká verze. Děkujeme Vám za Vaši návštěvu.

Vergangenheit und Gegenwart - Minulost a součastnost

Die Goldene Straße brachte im 14. Jahrhundert als Handelsstraße Wohlstand, sowohl in die an der Straße gelegenen Dörfer und Städte als auch in die verbundenen Regionen zwischen Nürnberg und Prag. Davon künden noch heute die entsprechend ausgebauten Altstädte. Außerdem sollte sie Sicherheit für die Reisenden bieten, wozu entsprechender Geleitschutz durch den Kaiser eingesetzt wurde. Die Erforschung des Verlaufs der historischen Route erfolgt seit 1990, bis 2000 gab es dazu kaum Literatur.

Zlatá cesta jako obchodní cesta přinesla ve 14. století  blahobyt jak vesnicím a městům ležícím na této cestě tak i spojeným regionům mezi Norinberkem a Prahou. To dokazuje ještě dnes výstavba staroměst. Mimo jiné měla poskytovat jistotu cestujícím, kterým byl poskytnut doprovod císařskou eskortou. Průzkum průběhu historické trasy probíhá od roku 1990, do roku 2000  k tomu neexistovala skoro žádná literatura.

Historischer Hintergrund -  Historické pozadí

Zunächst als Altstraße, dann von Kaiser Karl IV. von Prag über  Nürnberg, Würzburg, Frankfurt nach Luxemburg konzipiert, führte sie nach Osten über Königsgrätz, Nachod nach Wroclaw / Breslau und verband so mehrere Völker miteinander. Visionär wurde schon im 14. Jahrhundert unter dem späteren Böhmenkönig Georg von Podebrady ein vereintes Europa angestrebt.

Nejprve jako stará cesta, potom od Karla IV konceptovaná od Prahy přes Norinberk, Wúrzburg, Frankfurt do Luxemburska, vedla na východ přez Náchod do Břeclavy a spojovala tak několik národů. Jedním z vizionářů 14. století byl pozdější český král Jiří z Poděbrad, který usiloval o sjednocenou Evropu.

Ihre Bedeutung als Handelsstraße hat die Goldene Straße mit dem Fall des "Eisernen Vorhangs" zumindest teilweise zurückgewinnen können. Mit dem Bau der Autobahn Paris - Prag, der "Via Carolina", entstand die neue moderne "Goldene Straße". Durch das Schengener Abkommen ist der direkte Weg der Goldenen Straße im Landkreis Tirschenreuth über Bärnau nach Tachov seit dem 21.12. 2007 wieder für alle Autofahrer (Busse) offen.

Svůj význam jako  obchodní cesta získala  „ Zlatá stezka“  opět po pádu železné opony. Stavbou dálnice Paříž – Praha – Via Karolina – vznikla moderní „Zlatá cesta“. Díky Šengenské dohodě je znovu otevřena přímá cesta  v okrese Tirschenreuth přes Bärnau od 21.12  2007 pro všechny motoristy a autobusy.


Die alte, historisch gewachsene Handelsstraße lädt zum Wandern, Radfahren und Sporteln auf dem vom Fränkischen Albverein und dem Oberpfälzer Waldverein ausgeschilderten Wanderweg ein. Den Geist bereichern hingegen kunsthistorische Ausflüge erster Klasse.

K turistice,cyklistice  a sportování zve stará historická  obchodní cesta, na které jsou  díky spolkům Fränkischen Albverein a Oberpälzer Waldverein turistické stezky označené informačními tabulemi. Duši naproti tomu obohatí prvotřídní uměleckohistorické výlety.

Unter den Stichwörtern "Goldene Straße aktuell" sowie "Franken aktuell" und "Tschechien aktuell" finden sich schwerpunktmäßig Infos über die Goldene Straße und über Aktionen der Orte in Mittel- und Westböhmen, den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt/WN, der Stadt Weiden, den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Nürnberger-Land und Nürnberg.

Pod hesly „ Goldene Strasse aktuell“ stejně tak „Franken aktuell“ a „Tschechien  aktuell“  najdete důležité informace o Zlaté stezce a o akcích v místech středních a západních Čech, v okrese Tirschenreuth, Neustadt / WN, v městě Weidenu a okresech Amberg – Sulzbach, Norimberk a Norimberk město.

Folgende Begriffe stehen mit der "Goldenen Straße / Zlata cesta" im engen Zusammenhang:

V souvislosti se „Zlatou cestou“ mají následující velmi úzkou návaznost.

Verbotene Straße - Zakázaná cesta
Neuböhmen - "Böhmen jenseits des Waldes" - Nové Čhechy- “Čechy ze druhé strany lesa”

Der Navigationspunkt  "Weg der Goldenen Straße" führt Sie weiter:

Navigační bod “Trans Zlaté cesty” vás povede dále

von Luxemburg                           z Lucemburska

durch Deutschland                       přes Némecko

Goldene Straße durch Tschechien   Zlatá cesta skrz Čechy (Českou republiku)

nach PL - Niederschlesien               do  Polsko- Dolní Slezsko

1000 km Landbrücke Kaiser Karl IV. von Luxemburg über Prag nach Wroclaw/Breslau

Lassen Sie sich vom Hauch der Geschichte eines europäischen Verbindungsweges von Luxemburg über Frankfurt-  Würzburg - Nürnberg - Pilsen- Prag - Nachod (Tschechische Republik)- durch die Wojwodschaft Niederschlesien / Polen von Kudowa Zdroj- Klodzko (Grafschaft Glatz) bis Wroclaw/Breslau treffen.

1000 km dlouhý územní most císaře Karla IV. z Lucemburska do Varšavy.

Nechetje se zasáhnout dějinami evropských cest.

Dostanete se z Luxemburska přes Frankfurt – Würzburg- Norimberk (Německo)- Plzeň- Prahu – Náchod – dále skrze vojvodství Dolního Sleszka- Kudowa Zdroj ( hrabstvíKlodtsko) až do Varšavy (Polsko).

 

  

Stadt Luxemburg -                            Trier-                    Frankfurt am Main

 

Nürnberg-                                        Plzen -                    Prag / Praha

Königsgrätz/ Hradec Kralove  -               Nachod

Klodzko (Glatz) -                                       Breslau (Wroclaw)